by

ผลงานปูพรมทอ พร้อมเย็บริม ที่วัดทุ่งลานนา ประเวศ

14 March, 2018
in ผลงานตัวอย่าง

พรมทอ สีแดงสด หนา 12 มิลลิเมตร พร้อมเย็บริม สำหรับปูพื้น บริเวณอาสนะ เพิ่มช่วยเพิ่มความนุ่มนวล ด้วยความหนาของพรมที่หนาสูงสุดถึง 12 มิลลิเมตร

สถานที่ติดตั้ง : วัดทุ่งลานนา เฉลิมพระเกียรติ ประเวศ

ลูกค้าเลือกใช้ : พรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม.

 ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย :

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. พร้อมปูพื้น ภายในวัดทุ่งลานนา

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. พร้อมปูพื้น ภายในวัดทุ่งลานนา

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. พร้อมปูพื้น ภายในวัดทุ่งลานนา

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. พร้อมปูพื้น ภายในวัดทุ่งลานนา

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. พร้อมปูพื้น ภายในวัดทุ่งลานนา

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. พร้อมปูพื้น ภายในวัดทุ่งลานนา

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. พร้อมปูพื้น ภายในวัดทุ่งลานนา

Tags: , , , ,
Share